Terma dan syarat

1. Pengenalan dan Terma Utama

Selamat datang! Berikut ialah syarat penggunaan ("Syarat") yang mengawal penggunaan tapak ME-Ticket - www.Me-Ticket.com (“Tapak”) anda dan pembelian atau penggunaan mana-mana perkhidmatan ME-Ticket (“Perkhidmatan”).

Perkhidmatan termasuk, tanpa had, membolehkan penganjur di Tapak ini (setiap "Penganjur") memungut bayaran daripada penjualan tiket untuk acara (setiap "Acara") yang didaftarkan di Tapak ini daripada orang yang ingin menghadiri acara tersebut ("Pelawat" ). Sesuatu Acara mungkin termasuk, tanpa had, ciri hiburan secara langsung atau rakaman, tarikan kebudayaan, acara sukan, dipromosikan atau dihoskan oleh Penganjur yang mana Penganjur tersebut menjual tiket. Penganjur, Pelawat dan pihak ketiga yang menggunakan Perkhidmatan kami semuanya dirujuk dalam Syarat ini secara kolektif sebagai "Pengguna", "anda" atau "anda". "ME-Ticket" "kami", "kami", atau "kami" merujuk kepada ME-Ticket, Inc., dan pengarah, ejen, rakan kongsi dan pekerja masing-masing.

Sila ambil perhatian:

 • ME-Ticket ialah platform yang hanya mengumpulkan Acara di seluruh dunia dan menyediakan perkhidmatan untuk mencipta dan menjual Acara anda sendiri;
 • ME-Ticket bukan penganjur atau penganjur acara;
 • ME-Ticket tidak memiliki atau menetapkan Harga Jualan mana-mana Tiket;
 • ME-Ticket tidak mengesahkan identiti atau kesesuaian Pengguna;
 • ME-Ticket tidak menyaring secara rutin kandungan mana-mana Acara yang disenaraikan atau kesesuaiannya untuk Pengguna individu;

2. Pengakuan Pengguna dan Penerimaan Terma Penggunaan

DENGAN MENYELESAIKAN PROSES PENDAFTARAN, MENGGUNAKAN LAMAN INI, DAN/ATAU MENGGUNAKAN ATAU MENGAKSES MANA-MANA BAHAGIAN PERKHIDMATAN, ANDA BERSETUJU UNTUK TERIKAT DENGAN SYARAT PENGGUNAAN INI TANPA HAD ATAU KELAYAKAN. JIKA ANDA TIDAK MAHU TERIKAT DENGAN SYARAT PENGGUNAAN INI, JANGAN GUNAKAN ATAU AKSES LAMAN INI ATAU PERKHIDMATAN. UBAT ANDA ATAS KETIDAKSPUASAN TERHADAP LAMAN INI, PERKHIDMATAN ATAU SEBARANG PRODUK, KANDUNGAN ATAU MAKLUMAT LAIN YANG TERSEDIA PADA ATAU MELALUI LAMAN INI, ADALAH BERHENTI MENGGUNAKAN LAMAN INI, PERKHIDMATAN DAN PRODUK, KANDUNGAN DAN LAIN-LAINNYA. PERJANJIAN ANDA MENGENAI PEMATUHAN TERMA PENGGUNAAN INI MENJADI BERKESAN SEGERA SELEPAS MULAKAN PENGGUNAAN LAMAN INI ANDA.

Kami mempunyai hak tunggal untuk sama ada mengubah suai atau menghentikan mana-mana ciri Laman ini, dan/atau Perkhidmatan, pada bila-bila masa dengan atau tanpa notis kepada anda. Dengan menggunakan hak sedemikian, kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga. Sebarang ciri baharu yang menambah Tapak dan/atau Perkhidmatan ini juga tertakluk kepada Terma ini. Kami boleh menukar Syarat ini pada bila-bila masa. Sebarang perubahan yang dibuat akan berkuat kuasa serta-merta selepas menyiarkan versi semakan Syarat ini di Laman. Penggunaan berterusan Perkhidmatan ME-Ticket anda akan membentuk penerimaan anda terhadap Perjanjian baharu jadi sila pastikan anda membaca sebarang pemberitahuan sedemikian dengan teliti. Jika anda tidak bersetuju dengan terma Perjanjian ini atau mana-mana versi Perjanjian ini yang disemak, anda mesti segera berhenti menggunakan Perkhidmatan ME-Ticket, termasuk mengalih keluar sebarang Acara yang telah anda siarkan.

3. Penggunaan Tapak yang Dibenarkan

Anda bersetuju bahawa anda hanya dibenarkan untuk melawat, memaut ke, dan/atau menyimpan salinan halaman Tapak ini untuk kegunaan organisasi anda (jika anda bertindak bagi pihak Penganjur Acara) dan anda tidak akan menduplikasi, memuat turun, menerbitkan , mengubah suai atau sebaliknya mengedarkan bahan di Tapak ini untuk sebarang tujuan selain daripada mencipta dan mengurus Acara untuk kegunaan peribadi, atau untuk mentadbir penjualan tiket.

Kandungan dan perisian di Laman ini adalah hak milik ME-Ticket dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta Antarabangsa.

Sumbangan pengguna

Tapak ini memberi anda peluang untuk menyumbang kepada Tapak dengan memuat naik maklumat tentang Acara anda, yang dikenali sebagai "Kandungan Pengguna". ME-Ticket tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab untuk sebarang Kandungan Pengguna. Sumbangan pihak ketiga tidak semestinya mewakili pandangan atau pendapat ME-Ticket. Walau bagaimanapun, selepas Kandungan Pengguna diserahkan untuk diterbitkan, ia menjalani penyederhanaan sebelum muncul di Laman ini. Kesederhanaan diperlukan untuk mengelakkan kandungan yang dilarang atau bercanggah disiarkan dan tersedia kepada Pelawat.

Kandungan terlarang

Pengguna boleh dipertanggungjawabkan untuk mana-mana Kandungan Pengguna yang dilarang atau menyalahi undang-undang yang mereka berikan kepada Tapak. Kandungan yang dilarang termasuk (tetapi tidak mengehadkan) kandungan yang:

 • adalah menyinggung perasaan seperti kandungan yang menggalakkan perkauman, kebencian, ketaksuban, atau sebarang bentuk bahaya fizikal terhadap diri sendiri, mana-mana kumpulan atau individu;
 • mengganggu atau menyokong gangguan terhadap orang lain;
 • boleh membahayakan kanak-kanak bawah umur;
 • mempromosikan maklumat yang diketahui palsu, mengelirukan atau mempromosikan aktiviti atau tingkah laku yang menyalahi undang-undang yang menyinggung perasaan, mengancam, lucah, memfitnah atau memfitnah;
 • menyediakan maklumat pengajaran tentang aktiviti haram seperti membuat atau membeli senjata, melanggar privasi seseorang, mencipta atau menyediakan virus komputer;
 • memaparkan kandungan lucah atau seksual yang eksplisit dalam apa jua bentuk;
 • mengandungi imejan sensitif, termasuk tetapi tidak terhad kepada kandungan berdarah, ganas atau dewasa;
 • menyediakan kandungan yang mengeksploitasi secara seksual atau ganas sesiapa di bawah umur 18 tahun, atau meminta maklumat peribadi daripada sesiapa di bawah umur 18 tahun;
 • terlibat dalam aktiviti komersil seperti perjudian, loteri, lelongan yuran pembidaan, ramalan sukan atau membuat peluang, peraduan, cabutan bertuah.

Jika kami mendapati semasa penyederhanaan bahawa Kandungan Pengguna termasuk maklumat yang dilarang, Kandungan Pengguna tersebut dihantar semula untuk pembetulan selanjutnya. Penganjur Acara dimaklumkan tentang sebab Acara mereka tidak diterbitkan dan diberi peluang untuk mengemas kini dan menyerahkan semula Kandungan. Jika Penganjur enggan menerima garis panduan, Kandungan mereka tidak akan muncul di Tapak. Walau bagaimanapun, jika anda masih menemui bahan jenis ini di Tapak, sila maklumkan kami dengan menghubungi pasukan sokongan kami melalui Pusat Bantuan, dan kami akan menyiasat tuntutan anda dan kemudian boleh mengambil tindakan yang sewajarnya.

Pautan dan hasil carian

Tapak ini mengandungi pautan terbenam ke, dan mungkin menghasilkan hasil carian yang merujuk atau memaut ke tapak pihak ketiga di seluruh Internet. ME-Ticket tidak mempunyai kawalan ke atas tapak ini atau kandungan dalam tapak. ME-Ticket tidak boleh menjamin, mewakili atau menjamin bahawa kandungan yang terkandung dalam tapak adalah tepat, sah, dan/atau tidak menyinggung perasaan dan tidak akan mengandungi virus atau sebaliknya memberi kesan kepada komputer anda. Dengan menggunakan Laman ini untuk mencari atau memaut ke tapak lain, anda bersetuju dan memahami bahawa anda tidak boleh membuat sebarang tuntutan terhadap ME-Ticket untuk sebarang kerosakan atau kerugian, walau apa pun, akibat daripada tindakan tersebut.

Tindakan haram

Anda bersetuju bahawa anda tidak akan menggunakan sebarang peranti, perisian, atau rutin untuk mengganggu atau cuba mengganggu kerja Tapak yang sepatutnya. Anda bersetuju bahawa anda tidak akan mengambil sebarang tindakan yang menimbulkan beban tinggi yang tidak munasabah pada pelayan kami. Anda bersetuju bahawa anda tidak akan mengakses, "memuat semula" atau memuat semula halaman acara transaksi atau membuat sebarang permintaan lain kepada pelayan transaksi lebih daripada sekali dalam selang masa yang singkat. Apabila menggunakan Tapak pastikan anda hanya menggunakan satu tetingkap penyemak imbas. Menggunakan berbilang tetingkap penyemak imbas boleh mengakibatkan penyenaraian pendua jika anda menggunakan Tapak bagi pihak Penganjur.

Penggunaan Tapak secara tidak sah dan/atau tanpa kebenaran, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, penjualan tiket tanpa kebenaran, penyenaraian penipuan Acara oleh individu atau organisasi selain daripada Penganjur yang sah; penciptaan atau pemautan tanpa kebenaran ke Laman, atau penggunaan tanpa kebenaran mana-mana peranti automatik di Laman, akan disiasat dan tindakan undang-undang yang sewajarnya akan diambil, termasuk tanpa had, penyelesaian sivil, jenayah dan injunksi.

Pelanggaran syarat

Anda memahami dan bersetuju bahawa mengikut budi bicara mutlak ME-Ticket, dan tanpa notis awal, ME-Ticket boleh menamatkan akses anda ke Tapak, membatalkan pesanan tiket atau menggunakan sebarang remedi lain yang tersedia dan mengalih keluar sebarang Kandungan Pengguna yang tidak dibenarkan, jika ME-Ticket percaya bahawa tingkah laku anda, atau Kandungan Pengguna yang anda berikan, melanggar atau tidak konsisten dengan Terma ini, atau melanggar undang-undang atau hak ME-Ticket, pelanggan ME-Ticket atau pengguna lain Tapak. Anda bersetuju bahawa ganti rugi kewangan mungkin tidak memberikan remedi yang mencukupi kepada ME-Ticket untuk pelanggaran Syarat ini dan anda bersetuju dengan injunksi atau pelepasan saksama lain untuk pelanggaran tersebut. ME-Ticket tidak perlu memberikan sebarang bayaran balik kepada anda jika anda ditamatkan perkhidmatan sebagai Pengguna kerana anda telah melanggar Syarat ini atau mana-mana hak ME-Tickets.

4. Pendaftaran dan Akaun Pengguna

Anda mesti berumur 18 tahun ke atas untuk mendaftar akaun ME-Ticket sebagai Penganjur.

Tiada had umur untuk mendaftar sebagai Pelawat, tetapi Penganjur boleh menetapkan mereka untuk menghadiri Acara yang dibuat olehnya.

Penganjur bersetuju untuk mengekalkan dan mengemas kini butiran pendaftaran mereka dengan segera (nama pertama dan keluarga, negara, e-mel, nombor telefon) untuk memastikannya tepat dan terkini. Jika anda memberikan sebarang maklumat yang tidak benar, tidak tepat, tidak terkini, atau tidak lengkap, atau ME-Ticket mempunyai alasan yang munasabah untuk mengesyaki bahawa maklumat tersebut adalah tidak benar, tidak tepat, tidak terkini atau tidak lengkap, ME-Ticket mempunyai hak untuk menggantung atau menamatkan semua akaun anda dan menolak sebarang penggunaan ME-Ticket anda semasa atau akan datang.

Semasa proses pendaftaran ME-Ticket, akaun dan kata laluan unik akan dibuat. Adalah menjadi tanggungjawab Penganjur dan Penggunanya untuk mengekalkan kerahsiaan kata laluan dan akaun dan bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua aktiviti yang berlaku di bawah akaun anda. Penganjur mesti segera memberitahu ME-Ticket tentang sebarang penggunaan kata laluan atau akaun anda yang tidak dibenarkan atau sebarang pelanggaran keselamatan. ME-Ticket tidak boleh dan tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kehilangan, kerosakan atau liabiliti lain yang timbul daripada kegagalan anda untuk mematuhi Seksyen ini atau daripada sebarang akses tanpa kebenaran atau penggunaan akaun anda.

Anda juga boleh mendaftar dan log masuk melalui rangkaian sosial pihak ketiga. Sila ambil perhatian bahawa dengan menyambung ke Tapak dan Perkhidmatan menggunakan rangkaian sosial pihak ketiga, anda memberi kebenaran ME-Ticket untuk mengakses dan menggunakan maklumat anda daripada perkhidmatan tersebut sebagaimana yang dibenarkan oleh perkhidmatan itu, dan untuk menyimpan akses kebenaran anda kepada pihak ketiga tersebut. -rangkaian sosial parti.

Sila rujuk kepada Dasar Privasi ME-Ticket untuk butiran lanjut tentang cara kami menggunakan dan melindungi maklumat akaun ME-Ticket anda.

Jika akaun tidak mempunyai sebarang akses log masuk selama 2 tahun, atau jika akaun ME-Ticket baharu dibuat tetapi tiada Acara dijual dalam tempoh 12 bulan, ia akan dianggap tidak aktif dan semua data akan dipadamkan.

5. Proses dan Tanggungjawab Penyenaraian Acara

Menyenaraikan Tanggungjawab Penganjur

Dengan mencipta Penyenaraian menggunakan Perkhidmatan ME-Ticket, Penganjur menawarkan untuk menjual atau mengedarkan Tiket untuk Pelawat untuk Harga Jualan, jika berkenaan, untuk menghadiri Acara. Adalah menjadi tanggungjawab Penganjur untuk membuat sebarang sekatan Acara atau Tiket jelas kepada Pelawat dan Penganjur bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua Penyenaraian yang mereka siarkan di Tapak. Sebarang perubahan pada Penyenaraian, Acara dan Tiket mesti dijelaskan kepada Pelawat secepat mungkin.

Penyenaraian ialah perwakilan undang-undang yang dibuat oleh Penganjur tentang butiran yang berkaitan dengan Tiket dan Acara, serta ketepatannya. Semua Promoter/Hos akan bertindak secara beretika dan dengan niat baik dan akan memastikan bahawa Acara yang mereka jual di ME-Ticket dijual kepada peminat seperti yang dipasarkan.

Penerangan Penyenaraian

Penganjur perlu menyediakan semua maklumat Acara dalam Penyenaraian, termasuk:

 • nama Peristiwa (atau pelaku);
 • lokasi Acara;
 • tarikh Acara;
 • poster untuk Acara;
 • jenis dan kategori Acara (kategori);
 • perihalan untuk Acara, merangkumi sepenuhnya sifatnya dalam volum teks sederhana;
 • nama dan alamat Tempat;
 • jenis Tiket, dengan penerangan yang jelas untuk setiap jenis Tiket;
 • harga jualan untuk setiap jenis Tiket (jika disediakan);
 • jenis pembayaran dan butiran;
 • polisi bayaran balik, jika ada;
 • sebarang maklumat tambahan, peraturan atau keperluan khas (cth., sekatan umur, sekatan kebolehcapaian, pandangan terhad, bahagian keluarga, sekatan alkohol, dsb.);
 • sebarang maklumat penting lain yang berkaitan dengan Acara yang mungkin menjejaskan keputusan Pelawat secara munasabah sama ada untuk membeli Tiket atau tidak, termasuk sebarang maklumat yang diperlukan oleh undang-undang.

Jaminan Penganjur

Penganjur mewakili dan menjamin kepada dan untuk manfaat ME-Ticket, bahawa mana-mana Penyenaraian yang dia cipta:

 • hanya berkaitan dengan Tiket dan Acara di mana Penganjur mempunyai kawalan, sama ada secara langsung atau tidak langsung, dan yang Penganjur dibenarkan untuk menjual atau mengedarkan Tiket, dan Penganjur memiliki Tiket pada masa Penyenaraian;
 • mengandungi maklumat yang relevan, konsisten, tepat yang berkaitan dengan topik Acara, format, pelaku, lokasi, tarikh dan masa, dengan tiada unsur Penyenaraian bercanggah antara satu sama lain;
 • termasuk harga Tiket yang tepat dan telus dan maklumat yang berkaitan dengan semua caj tambahan yang akan ditanggung oleh Pelawat;
 • tidak melanggar mana-mana (termasuk harta intelek) hak pihak ketiga;
 • tidak terdiri daripada kandungan yang sama atau sebahagian besarnya sama seperti mana-mana Penyenaraian lain di Tapak dan tidak diterbitkan di mana-mana LAMAN lain;
 • tidak mengandungi maklumat palsu atau mengelirukan;
 • tidak mengandungi kandungan terlarang yang dinyatakan dalam Perenggan 3 Terma ini.

Ambil perhatian bahawa ketepatan maklumat juga tertakluk kepada penyederhanaan selepas Penganjur Acara menyerahkan Penyenaraian Acara untuk diterbitkan. Jika penyederhanaan mendedahkan sebarang ketidakkonsistenan (contohnya, poster menggambarkan penghibur selain daripada yang disediakan dalam Penyenaraian Acara, atau lokasi Tempat Acara yang disediakan tidak wujud), Penyenaraian dihantar semula untuk pembetulan selanjutnya. Penganjur Acara dimaklumkan tentang sebab Acara mereka tidak diterbitkan dan diberi peluang untuk mengemas kini dan menyerahkan semula Penyenaraian. Jika Penganjur enggan menerima garis panduan, Kandungan mereka tidak akan muncul di Tapak.

Cukai dan insurans

Penganjur bertanggungjawab untuk memastikan Harga Jualan termasuk semua cukai yang diperlukan ke atas Penyenaraian, termasuk VAT. Jika ragu-ragu, Penganjur perlu mendapatkan nasihat pakar cukai untuk menentukan cukai yang perlu dikutip daripada Pelawat.

Penganjur bertanggungjawab sepenuhnya untuk sebarang insurans yang mungkin diperlukan untuk Penyenaraian dan Acara.

Jaminan ME-Ticket

ME-Ticket menjamin bahawa Penyenaraian yang dibuat melalui Perkhidmatan ME-Ticket akan diterbitkan dan aktif sehingga Acara selesai, dengan syarat Penyenaraian mematuhi Terma semasa dan Penganjur Acara tidak menjeda penjualan tiket selama-lamanya. ME-Ticket tidak menjamin bahawa Penyenaraian yang dibuat melalui Perkhidmatan ME-Ticket akan muncul dalam susunan tertentu dalam hasil carian atau bahawa Tiket akan dijual. Jika Tiket tidak dijual, ME-Ticket tidak bertanggungjawab.

6. Penjualan Tiket

Penganjur menetapkan Harga Jualan Tiket dan boleh menukar Harga Jualan pada bila-bila masa sebelum Transaksi berlaku. ME-Ticket menawarkan beberapa pilihan untuk Pelawat membeli Tiket, yang Penganjur perlu pilih semasa membuat Penyenaraian:

 • Dalam talian melalui Pembayaran Stripe. Untuk berbuat demikian, Penganjur perlu menyepadukan Akaun mereka dengan Stripe untuk memproses pembayaran bagi Acara mereka menggunakan akaun pedagang mereka. Sekiranya negara akaun bank Penganjur tidak tersedia dalam senarai negara yang disediakan oleh Stripe, mereka boleh menghubungi ME-Ticket untuk mendapatkan bantuan sebagai perantara jualan. Dalam acara sedemikian, Penganjur menggunakan akaun pedagang ME-Ticket di Stripe untuk penjualan tiket dalam talian. Sebaliknya, ME-Ticket memindahkan hasil jualan dalam tempoh masa yang dipersetujui selepas Acara selesai ke akaun bank Penganjur.
 • Luar talian melalui tunai. Dalam kes ini, Penganjur perlu menyatakan alamat dan nombor telefon untuk dihubungi tempat jualan tiket.

Hanya satu pilihan boleh dipilih. Sebagai contoh, ME-Ticket tidak boleh menawarkan pembayaran dalam talian jika Penganjur memilih pembayaran secara tunai.

Sebagai Pelawat, anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk membuat pembelian berdasarkan maklumat yang diberikan dalam Perkhidmatan kami dan mesti memastikan bahawa anda telah membaca butiran Penyenaraian penuh dan berpuas hati dengan pemilihan Tiket sebelum membeli. Dengan memberikan butiran pembayaran dan memilih untuk melengkapkan proses pembayaran pada Perkhidmatan kami, anda bersetuju bahawa kami akan membenarkan pembayaran untuk Transaksi menggunakan Kaedah Pembayaran yang disediakan.

ME-Ticket menyediakan e-tiket secara eksklusif, yang dihantar kepada Pelawat melalui e-mel selepas membuat pembelian. E-tiket mengandungi semua maklumat dan kod QR untuk menghadiri Acara. Sebarang pemberitahuan penghantaran gagal yang Penganjur terima daripada Pelawat mesti diuruskan oleh Penganjur secepat mungkin dan, dalam mana-mana Acara, sebelum tarikh Acara yang berkaitan.

Komunikasi mengenai isu teknikal pembelian tiket dan sokongan selepas pembelian mereka dijalankan melalui Sembang Sokongan ME-Ticket.

Jika Pelawat mempertikaikan mana-mana elemen Acara atau Nilai Transaksi, pertikaian tersebut hendaklah antara Pelawat dan Penganjur dan ME-Ticket tidak akan mempunyai penglibatan.

7. Membatalkan Transaksi

ME-Ticket berhak untuk membatalkan Transaksi Pelawat dalam mana-mana keadaan berikut jika:

 • ME-Ticket mengesyaki sebarang aktiviti penipuan, menyalahi undang-undang atau tidak beretika yang berkaitan dengan satu atau lebih Transaksi;
 • ME-Ticket mengesyaki sebarang penggunaan tanpa kebenaran Akaun Pelawat dan/atau Perkhidmatan ME-Ticket;
 • pelanggaran Terma berlaku.

8. Penggunaan Data dan Pengumpulan oleh Penganjur

Penganjur boleh diberikan akses kepada maklumat akaun ME-Ticket Pelawat jika diperlukan untuk mengeluarkan Tiket. ME-Ticket tidak membuat jaminan mengenai ketepatan, mata wang, atau kesesuaian untuk sebarang tujuan tertentu berkenaan Maklumat Akaun ME-Ticket. Penganjur ialah Pengawal Data berkenaan Maklumat Akaun ME-Ticket Pelawat, dari saat ia dihantar dan/atau disediakan kepada Penganjur, dan Penganjur hendaklah mematuhi Undang-undang Perlindungan Data dalam Pemprosesan Maklumat Pelawat dalam ME-Ticket . Jika Maklumat Akaun ME-Ticket diberikan kepada Pelawat, ia adalah sulit dan hanya boleh didedahkan kepada individu yang diberi kuasa menggunakan langkah keselamatan yang sesuai. Penganjur hendaklah mengekalkan keselamatan Maklumat Akaun Pelawat ME-Ticket dan mengambil langkah yang munasabah untuk melindunginya daripada penyalahgunaan, kehilangan, dan akses, pengubahan atau pendedahan yang tidak dibenarkan.

ME-Ticket tidak mengawal atau menyumbang data kepada Data Pengguna Pelawat, dan juga tidak bertanggungjawab untuk atau memiliki mana-mana Data Pengguna Pelawat yang dikumpul, dan bertindak semata-mata sebagai pemproses data tersebut. Walaupun begitu, ME-Ticket akan mengambil langkah yang sesuai untuk melindungi Data Pengguna pelawat yang disimpan dalam Perkhidmatan ME-Ticket daripada kehilangan, penyalahgunaan dan akses, pendedahan, pengubahan dan pemusnahan tanpa kebenaran, dengan mengambil kira risiko yang berkaitan dengan pemprosesan dan sifat Data Pengguna Pelawat. ME-Ticket akan memproses Data Pengguna Pelawat hanya seperti yang diarahkan oleh Penganjur.

Penganjur tidak boleh menggunakan perkhidmatan ME-Ticket untuk mengumpul kad pembayaran atau butiran bank. Jika Penganjur mengumpul maklumat sedemikian, ME-Ticket mempunyai hak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk menamatkan Perjanjian untuk pelanggaran material.

9. Penamatan Akaun

Penamatan oleh ME-Ticket

Sebagai Penganjur, anda bersetuju bahawa kami boleh, mengikut budi bicara mutlak kami, menamatkan atau menggantung akses anda kepada semua atau sebahagian daripada Laman ini dengan atau tanpa notis dan atas sebarang sebab, termasuk pelanggaran Terma ini. Sebarang aktiviti penipuan, kesat atau menyalahi undang-undang yang didakwa boleh menjadi alasan untuk menamatkan hubungan anda dan boleh dirujuk kepada pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang yang berkenaan.

Penamatan oleh anda

Anda boleh membatalkan Akaun anda pada bila-bila masa dengan menggunakan ciri yang Sesuai. Jika anda seorang Penganjur, sebelum anda membatalkan akaun anda, anda mesti membatalkan semua Tiket yang telah anda jual untuk Acara yang tidak berlangsung, memaklumkan Pelawat dan membayar balik Pelawat jika anda menggunakan Pembayaran Stripe. Sila ambil perhatian bahawa jika Akaun anda ditamatkan, ME-Ticket tidak bertanggungjawab untuk mengalih keluar atau mengembalikan kepada anda sebarang Kandungan Pengguna yang anda siarkan pada Perkhidmatan ME-Ticket.

Akibat penamatan

Penamatan Akaun termasuk penyingkiran akses kepada Perkhidmatan Tapak dan larangan penggunaan selanjutnya Perkhidmatan. Selepas penamatan Akaun anda, hak anda untuk menggunakan Perkhidmatan Me-Ticker akan ditamatkan secara automatik serta-merta. ME-Ticket tidak akan bertanggungjawab kepada anda untuk sebarang penggantungan atau penamatan. Semua peruntukan Syarat yang, mengikut sifatnya, harus bertahan dalam penamatan Perkhidmatan, termasuk, tanpa had, peruntukan hak milik, penafian waranti, dan had liabiliti.

10. Penafian Waranti

LAMAN INI DAN PERKHIDMATAN DIBERIKAN ATAS ASAS "SEBAGAIMANA ADANYA" DAN "SEBAGAIMANA TERSEDIA" TANPA SEBARANG JENIS JAMINAN, SAMA ADA TERNYATA MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA JAMINAN KEBOLEHPERDAGANGAN, TAJUK DAN BUKAN PELANGGARAN. TANPA MENGHADKAN PERKARA DI ATAS, KAMI TIDAK MEMBERIKAN SEBARANG JAMINAN BAHAWA LAMAN DAN/ATAU PERKHIDMATAN INI AKAN MEMENUHI KEPERLUAN ANDA, LAMAN DAN/ATAU PERKHIDMATAN INI AKAN TANPA GANGGUAN, TEPAT MASA, SELAMAT, ATAU TIDAK DAPAT DISALAHKAN, AKAN HASIL ANDA /ATAU PERKHIDMATAN AKAN BERKESAN, TEPAT ATAU DIPERCAYAI; TAPAK KAMI ATAU RAKAN RAKAN KAMI AKAN MEMENUHI JANGKAAN ANDA ATAU BEBAS DARI KESILAPAN, KESILAPAN ATAU KECACATAN, ATAU ACARANYA AKAN SELAMAT, SAH ATAU KUALITI TERTENTU. LAMAN INI DAN/ATAU PERKHIDMATAN MUNGKIN MENGANDUNGI KESILAPAN TEKNIKAL ATAU LAIN, KETIDAKTEPAT ATAU KESILAPAN. KAMI BOLEH MEMBUAT PERUBAHAN KEPADA LAMAN INI DAN/ATAU PERKHIDMATAN, TERMASUK PENERANGAN SEBARANG PERKHIDMATAN, PADA BILA-BILA MASA TANPA NOTIS. LAMAN DAN/ATAU PERKHIDMATAN INI MUNGKIN LUAR TARIKH DAN KAMI TIDAK WAJIB MENGEMASKINI LAMAN DAN/ATAU PERKHIDMATAN INI.

SEBAGAI PELAWAT, DENGAN MENGGUNAKAN LAMAN INI, ANDA MUNGKIN BOLEH BERURUSAN DENGAN PENGANJUR. ANDA MENGAKUI BAHAWA SEMUA TRANSAKSI BERKAITAN DENGAN MANA-MANA PRODUK ATAU PERKHIDMATAN YANG DITAWARKAN OLEH MANA-MANA PIHAK (TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, MANA-MANA PENGANJUR), TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, SYARAT PEMBELIAN, SYARAT PEMBAYARAN, SYARAT WARAN DAN PENGHANTARAN YANG BERKAITAN DENGAN URUSAN TERSEBUT DIRUNCANGKAN SEMATA-MATA ANTARA PENYEDIA TERSEBUT DAN ANDA. KAMI TIDAK MEMBUAT SEBARANG JENIS JAMINAN MENGENAI MANA-MANA URUS NIAGA YANG DILAKUKAN MELALUI ATAU BERHUBUNGAN DENGAN LAMAN INI DAN ANDA MEMAHAMI DAN BERSETUJU BAHAWA URUS NIAGA TERSEBUT ADALAH SEPENUHNYA ATAS RISIKO ANDA SENDIRI. SEBARANG WARANTI YANG DIBERIKAN BERKAITAN DENGAN MANA-MANA PRODUK, PERKHIDMATAN, BAHAN, ACARA ATAU MAKLUMAT YANG TERSEDIA DI LAMAN INI ATAU MELALUI PIHAK KETIGA AKAN DISEDIAKAN SECARA EKSKLUSIF OLEH PIHAK KETIGA TERSEBUT.

11. Had Liabiliti

ME-Ticket ATAU PEMBEKAL, PENGIKLAN DAN PENAJANYA TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB KEPADA ANDA ATAU ORANG LAIN, DAN DENGAN INI ANDA SECARA TETAP DAN NYATA MENGEPISKAN SEMUA HAK UNTUK MENCARI, LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, SAMPINGAN, KHAS, KHAS, KHAS. ATAU KEROSAKAN AKIBAT MANA-MANA JENIS (TERMASUK TANPA HAD KEHILANGAN DATA, KEUNTUNGAN, HASIL, MUHIBAH, REPUTASI, KEHILANGAN KEnikmatan ATAU PELUANG) SELAIN DARIPADA PERBELANJAAN LUAR POKET, DAN SEBARANG HAK UNTUK MEMBUAT PENGGUNAAN PENGISIAN DARI LAIN ATAU SECARA TIDAK LANGSUNG DILUAR ATAU BERKAITAN DENGAN PERKHIDMATAN ME-Ticket, LAMAN, KANDUNGAN ATAU MANA-MANA PRODUK ATAU PERKHIDMATAN YANG DIBELI MELALUI LAMAN INI, WALAUPUN ME-Ticket TELAH DIMAKLUMKAN TENTANG KEMUNGKINAN KEROSAKAN TERSEBUT DAN TANPA MENGIRA APA-APA BERDASARKAN SEBARANG KONTRAK, TORT, ATAU TEORI UNDANG-UNDANG ATAU SAMA YANG LAIN.

TANPA MENGHADKAN PERKARA DI ATAS, ANDA MENGAKUI DAN BERSETUJU DENGAN NYATA BAHAWA ME-Ticket TIDAK AKAN MEMPUNYAI LIABILITI ATAU TANGGUNGJAWAB APA SAHAJA UNTUK:

 • KECEDERAAN DIRI ATAU KEROSAKAN HARTA HARTA, DALAM APA SENDIRI APA PUN, SAMA ADA YANG TIMBUL DALAM KONTRAK ATAU TORT, HASIL DARIPADA AKSES ANDA KE DAN PENGGUNAAN LAMAN INI.
 • SEBARANG AKSES TANPA KEBENARAN KEPADA ATAU PENGGUNAAN PELAYANAN SELAMAT ME-Ticket DAN/ATAU MANA-MANA DAN SEMUA MAKLUMAT PERIBADI DAN/ATAU MAKLUMAT KEWANGAN YANG DISIMPAN DI DALAM.
 • SEBARANG PEPIJAT, VIRUS, CACING, KUDA TROJAN, KECACATAN, BOM KURMA, BOM MASA ATAU BENDA LAIN YANG BERSIFAT MEROSAK YANG MUNGKIN DIHANTAR KE ATAU MELALUI LAMAN.
 • SEBARANG KESILAPAN, KETINGGALAN ATAU KETIDAKTEPATAN DALAM KANDUNGAN.
 • TEMPAT GAGAL MENERIMA TIKET.

ME-Ticket TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB KEPADA ANDA ATAS KEGAGALAN MELAKSANAKAN MANA-MANA KEWAJIPANNYA DI BAWAH PERJANJIAN INI SEHINGGA KEGAGALAN ITU DISEBABKAN KERANA FORCE MAJEURE.

SATU-SATUNYA DAN PENYEBAB EKSKLUSIF ANDA UNTUK KETIDAKSPUASAN TERHADAP PERKHIDMATAN ME-Ticket DAN LAMAN INI ADALAH BERHENTI MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN ME-Ticket DAN LAMAN ITU. HAD DALAM BAHAGIAN INI BERGUNA WALAUPUN MANA-MANA REMEDI TERHAD BUKAN TUJUAN UTAMANYA. PERUNTUKAN RISIKO ANTARA ANDA DAN ME-Ticket ADALAH ELEMEN PENTING DASAR TAWARAN HARGA ANTARA ANDA DAN ME-Ticket.

12. Ganti rugi

Anda hendaklah menanggung rugi ME-Ticket, mempertahankan dan menahan ME-Ticket dan ME-Ticket yang tidak berbahaya yang bersekutu atau syarikat berkaitan dan usaha sama, pengganti, penerima serah hak, pengarah, pegawai, pekerja dan ejen masing-masing dan menjamin kepada setiap daripada mereka pampasan penuh dan berkesan untuk sebarang kerugian yang dialami oleh mereka berkaitan dengan:

 • sebarang pelanggaran Terma yang disebabkan oleh tindakan atau peninggalan Penganjur, pekerjanya, sub-kontraktor atau ejennya;
 • sebarang Acara atau Tempat (selain dan setakat mana-mana kerugian timbul secara langsung daripada pelanggaran Syarat ini oleh ME-Ticket atau kecuaian kami);
 • sebarang pelanggaran hak cipta, atau undang-undang privasi, atau mana-mana undang-undang lain yang berkenaan;
 • sebarang iklan, pemasaran atau promosi (selain daripada apa-apa bahan yang dihasilkan oleh ME-Ticket), termasuk tanpa had pengeluaran dan penempatan poster terbang.

Anda bersetuju untuk menanggung rugi dan mempertahankan kami dan Ahli Gabungan kami daripada semua liabiliti, tuntutan dan perbelanjaan, termasuk yuran peguam yang berpatutan, yang timbul daripada:

 • penggunaan atau penyalahgunaan Perkhidmatan yang disediakan oleh Tapak ini oleh anda;
 • penyertaan anda dalam mana-mana Acara;
 • pelanggaran atau ketidakpatuhan anda dengan Terma ini;
 • pelanggaran anda terhadap mana-mana undang-undang, peraturan dan/atau peraturan yang berkenaan;
 • kecuaian anda atau salah laku yang disengajakan.

Kami berhak, atas perbelanjaan kami sendiri, untuk mengambil alih pembelaan dan kawalan eksklusif bagi apa-apa perkara yang sebaliknya ditanggung rugi oleh anda, dalam hal ini anda akan bekerjasama dengan kami dalam menegaskan sebarang remedi yang ada. ME-Ticket bersetuju untuk menyimpan data peribadi yang diperoleh daripada pelanggan anda dengan cara yang selamat dan akan menanggung rugi anda dan memastikan anda tidak berbahaya untuk sebarang pelanggaran keselamatan data akibat kecuaian kami atau salah laku yang disengajakan. ME-Ticket juga bersetuju untuk bekerjasama dengan anda untuk mematuhi semua undang-undang pemberitahuan pelanggaran keselamatan data dan untuk menyelesaikan semua tuntutan dengan cara yang pantas dan munasabah.

13. Penyelesaian Pertikaian

Jika sebarang pertikaian timbul berkaitan dengan Terma ini atau mana-mana bahagian teknikal Transaksi di bawah Terma ini, anda harus menghubungi Sokongan Pelanggan. Aduan anda akan disahkan oleh ME-Ticket secepat mungkin.

ME-Ticket hendaklah menggunakan usaha yang munasabah untuk berunding atau berunding dengan suci hati dan cuba mencapai penyelesaian yang adil dan saksama yang memuaskan hati anda dan ME-Ticket.

Sebarang pertikaian mengenai pembelian tiket, harga mereka, bayaran balik, acara, organisasi mereka, dsb. mesti diselesaikan antara Pelawat dan Penganjur tanpa campur tangan ME-Ticket.

Perkara di atas tidak mengehadkan hak berkanun anda, hak anda untuk memfailkan aduan dengan Piawaian Perdagangan atau badan kawal selia lain yang sesuai, atau hak anda untuk litigasi atau bentuk penyelesaian lain yang dibenarkan oleh undang-undang negara anda.

14. Soalan

Jika anda mempunyai sebarang soalan, komen atau aduan mengenai Terma & Syarat ini, anda boleh menghubungi kami dengan menulis kepada pasukan sokongan kami melalui Pusat Bantuan.