Bayaran balik & Pertukaran

Peruntukan am

Semua penjualan tiket dianggap muktamad. Bayaran balik hanya tersedia dalam keadaan terhad seperti yang diterangkan dalam bahagian ini. Peraturan pemulangan dan bayaran balik tiket am ditetapkan oleh Penganjur Acara. Peraturan ini biasanya melarang ME-Ticket daripada menukar tiket atau membayar balik wang selepas tiket dibeli, serta hilang, dicuri, rosak atau musnah.

Pembatalan acara tersebut

Jika acara telah dibatalkan, Penganjur berjanji untuk memberikan Pelanggan bayaran balik penuh untuk semua tiket yang dijual untuk acara ini.

Penjadualan semula acara tersebut

Jika acara telah dijadualkan semula, tiket ke acara itu kekal sah. Penganjur boleh menawarkan bayaran balik mengikut budi bicara mereka.

Pembatalan aksi pembukaan atau persembahan perayaan

Pembatalan akta pembukaan tidak dianggap sebagai alasan yang mencukupi untuk bayaran balik jika akta tajuk masih berlaku. Tiada bayaran balik disediakan untuk tiket festival jika satu atau lebih persembahan dalam festival tersebut telah dibatalkan.

Perubahan kepada pelan tempat duduk tempat itu

Bayaran balik tidak akan dibuat jika Penganjur telah memperkenalkan perubahan pada susunan tempat duduk tempat, termasuk penambahan tempat duduk tambahan.

Pelanggaran peraturan acara

Jika Pelanggan melanggar peraturan untuk acara yang ditetapkan oleh Penganjur, mereka tidak dibenarkan masuk, dan bayaran balik tidak boleh digunakan.

Bayaran balik untuk tiket kertas

Jika tiket kertas telah dibeli melalui laman web ME-Ticket, bayaran balik dibuat mengikut peraturan semasa. ME-Ticket tidak bertanggungjawab ke atas bayaran balik tiket jika acara itu dibentangkan di laman web ME-Ticket, tetapi tiket telah dibeli melalui platform lain, termasuk mata jualan tiket fizikal.

Prosedur bayaran balik

Bayaran balik dibuat melalui kaedah pembayaran asal. Sebagai contoh, jika Pelanggan telah membeli tiket menggunakan kad kredit, dana akan dikembalikan kepada kad ini.

Pemindahan tiket

Jika acara tersebut telah dibatalkan atau dijadualkan semula, hanya Pelanggan yang membeli tiket secara langsung berhak mendapat bayaran balik. Jika tiket telah dipindahkan kepada orang lain, mereka tidak berhak mendapat bayaran balik.

Pertukaran tiket

Pertukaran tiket adalah tanggungjawab Penganjur Acara. Penganjur boleh menyediakan pilihan pertukaran kepada Pelanggan mereka mengikut budi bicara mereka.